Page 1 of 1

[Request] Vampire: The Masquerade - A game of personal horror

Posted: 14 Aug 2015, 17:27
by Onyx.
Thể loại game: Gothic-Punk, horror, table-top rpg? Storyteller game.
Cấu trúc category / forum: Ví dụ:
category: Library of Congress
------------forum: Database NPC
------------forum: Character Creation
----------------------forum: The Clans
----------------------forum: The Disciplines
------------forum: Database Player
------------forum: Lưu trữ
----------------------forum: Test Place
category: World of Darkness
------------forum: Enter here
----------------------forum: Old Chronicles
------------forum: Lore & The Cities
------------forum: One-shot
Sử dụng theme riêng: Đang đặt request. Hiện tại thì subway của forum là đủ.
Tên miền riêng: vtm.forum.worwor.net
Nếu có thể thì tạm thời ẩn forum và dành quyền truy cập cho mình mình thôi được không ọ w ọ )

Re: [Request] Vampire: The Masquerade - A game of personal horror

Posted: 14 Aug 2015, 18:09
by Thiên Thần Chuối
Đã tạo forum cho game theo cấu trúc đó ở đây: http://vtm.worwor.net U v U )b Bạn có thể thêm description cho từng category và forum nếu muốn. Có chỉnh sửa gì cứ nhắn lại với mình nha. XD