Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Rules

Quy định của diễn đàn

  1. Không đăng các bài viết trái với thuần phong mỹ tục của nước Việt Nam.
  2. Đây là một diễn đàn phi chính trị và phi tôn giáo nên vui lòng không đăng các bài viết kích động chính trị và tôn giáo.
  3. Người quản trò (game master) nêu rõ cách giải quyết các vấn đề nhạy cảm trong game trước khi mở đăng ký như: Chỉ giới hạn đơn đăng ký cho một số người nhất định, từ chối đơn đăng ký của những người mà người quản trò không thích, quản trò toàn quyền với số phận của nhân vật, quản trò toàn quyền dừng cuộc chơi của người chơi,v.v...
  4. Một box game mới mở ra sẽ nằm trong một category riêng ở mặt tiền trong vòng ít nhất 7 ngày, sau 7 ngày đó nếu có box game khác mới hơn được mở ra thì box game cũ sẽ được di chuyển làm subbox trực tiếp của Running Game trong vòng ít nhất 7 ngày, sau 7 ngày nếu có box game khác đủ điều kiện thay thế vị trí của nó thì box game cũ sẽ được di chuyển vào trong subbox tương ứng với từng thể loại (ví dụ: Role-Play Game, Round-Robin Story, Board Game, General).
  5. Các trò chơi cần được báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần ở đây, nếu không game sẽ được di chuyển vào mục Inactive Games. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng vào đường link đã dẫn ở trên.

Bản quy định diễn đàn này có thể được cập nhật thêm.