Page 1 of 1

[Request] ONLINE

Posted: 22 Jan 2021, 11:17
by Mentos Bạc Hà
Thể loại game: Sci-fi, Action, Role-playing Game
Cấu trúc category / forum:
category: ONLINE
------------forum: Elysium
----------------------forum: Top Floor
--------------------------------forum: Lublilem Zone
------------------------------------------forum: Area-D
----------------------forum: Ground Floor
--------------------------------forum: Eastside
--------------------------------forum: Westside
----------------------forum: Basement
------------forum: Outside
----------------------forum: Lediea Transit Station
------------forum: Database
----------------------forum: Diary
----------------------forum: Black Box

Tên miền riêng: online.worwor.net

Admin để box ẩn giúp mình trước nhé.

Danh sách GM:
User avatar
Mentos Bạc Hà

Re: [Request] ONLINE

Posted: 23 Jan 2021, 20:50
by Thiên Thần Chuối
Done. Không hiểu sao post count của bạn bằng 0 though... Something mysterious here.... Đã debug xong, là do mình bị mất trí nhớ though...