Page 1 of 1

[Request] The Seminal Catastrophe

Posted: 01 Mar 2020, 22:43
by ForgotMyID
Thể loại game: Role-Playing Game, Sci-fi, Steampunk, Action, Horror
Cấu trúc category / forum:
The Seminal Catastrophe:
------------forum: Great Old World
----------------------forum: The Isles
----------------------forum: The Mainland
------------forum: New World
----------------------forum: The United Republic of Free Countries
------------forum: Eastern World
----------------------forum: The Yamato Empire
----------------------forum: The Xangaria Empire
------------forum: Green World
------------forum: Void World
----------------------forum: Nhật kí

Tên miền riêng: catastrophe.worwor.net
Danh sách GM:

User avatar
ForgotMyID

Re: [Request] The Seminal Catastrophe

Posted: 02 Mar 2020, 13:56
by Thiên Thần Chuối
Done. Khi nào bạn mở đăng ký game thì mình đưa game ra ngoài mặt tiền nhé.